KI-centra

Monitoring PRSSv

We weten dat het Porcien Reproductief en Respiratoir Syndroom virus (PRRSv) heel wat schade kan veroorzaken op onze bedrijven. Zowel technische als economische schade zijn gevolg van klinische en subklinische uitbraken. Niet alleen speelt PRRSv een rol in klinische problemen binnen de vruchtbaarheid van de zeug, met abortus, zwak geboren biggen en kraamhoksterfte als gevolg, maar ook bij longproblemen in big, vleesvarkens, desgevallend bij onvoldoende beschermde gelten. Daarenboven wordt het virus regelmatig genoemd als uitlokkende of erger makende factor binnen andere welomschreven ziekteproblematieken zoals streptococcen, Glässerziekte, mycoplasma species, circovirus en andere.

Externe bioveiligheid van het hoogste niveau is de enige manier om te voorkomen dat een bedrijf geconfronteerd wordt met herbesmettingen van buitenaf met nieuwe genotypes. We zijn er van overtuigd dat niet alleen PRRS-vrije bedrijven, maar ook serologisch positieve bedrijven zich totaal moeten afsluiten van herbesmettingen met andere genotypes.

Eén van de mogelijke besmettingsbronnen kan sperma zijn. Om de varkenshouderij naar een hoger gezondheidsniveau te tillen moeten ook Ki centra hun verantwoordelijkheid opnemen.

Net daarom geloven we in een goeie berenmonitoring. Sedert enkele jaren loopt een welbepaald monitoringsprogramma binnen verschillende KI centra. Verleden jaar hebben we de monitoring geoptimaliseerd en er een reactie-en informatieprotocol naast geplaatst .

Al de beren aanwezig in een KI centrum dienen minstens één maal per 6 maanden serologisch gecontroleerd. Deze resultaten en het afgesproken bemonsteringsschema dienen dan ook nauwgezet opgevolgd te worden.

Audit

Jaarlijks moet het berenstation geaudit worden. De score die hieruit volgt bepaalt de betrouwbaarheid en de duurzaamheid van de monitoring. De audit bevat welbepaalde adviezen om de veilgheid binnen en buiten het berenstation te optimaliseren.

We denken op die manier een flink steentje bij te dragen aan de hoogstnoodzakelijke vorm van externe bioveiligheid en zijn bereid samen met de KI centra de screenings en audits te bespreken.